Turystyka Kulturowa – szkolenie

Szkolenie teoretyczno warsztatowe:
”Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych”
Dwudniowe szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne i warsztatowe, przygotowane i przeprowadzane na podstawie uprzedniej waloryzacji turystyczno-kulturowej zamawiającego miasta lub mikroregionu. Na zlecenie Starostw Powiatowych i urzędów miejskich oraz innych instytucji szkolenie przeprowadza zespół dydaktyków i praktyków z uczelni poznańskich oraz poznańskiego turoperatora: Biura Podróży KulTour.pl, specjalizującego się w organizowaniu wypraw turystyki kulturowej oraz jej promocji. Szkolenie jest organizowane na podstawie uzgodnionego programu i pod kierunkiem dr Armina Mikos von Rohrscheidt, wykładowcy specjalności „turystyka kulturowa” oraz autora pierwszej polskiej monografii na ten temat („Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy”, wyd. 2008).
Cele szkolenia:
1) zapoznanie uczestników z aktualnymi trendami popytowymi oraz zakresem i rodzajami turystyki kulturowej,
2) zwrócenie uwagi na wynikające z nich szanse dla mikroregionu, jego poszczególnych miejscowości i obiektów, placówek kulturalnych i organizacji,
3) przedstawienie wyników przeprowadzonej waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego miasta lub mikroregionu, wynikających z niej szans, mocnych i słabych stron,
4) wskazanie możliwości rozwijania oferty turystyki kulturowej w oparciu o potencjał miasta lub mikroregionu,
5) przedstawienie mechanizmów współpracy w budowaniu wspólnego integralnego produktu turystyki kulturowej dla mikroregionu lub w ramach szlaków turystyczno-kulturowych
6) umożliwienie dyskusji pomiędzy zainteresowanymi w rozwoju takiego produktu i (ewentualnie) powołanie zespołu działającego na rzecz jego tworzenia.

Pożądaną grupą docelową uczestników szkolenia są:
a) członkowie władz samorządowych na szczeblu powiatów, gmin i miast oraz pracownicy urzędów samorządowych, szczególnie odpowiedzialni za działy: turystyka, promocja, kultura,
b) kierownicy i pracownicy obiektów atrakcyjnych turystycznie oraz placówek kulturalnych (muzea publiczne i prywatne, cenne obiekty sakralne, skanseny, parki tematyczne, parki kulturowe, parki narodowe i krajobrazowe, inne atrakcje turystyczne, teatry i domy kultury)
c) właściciele i kierownicy hoteli, lokali gastronomicznych oraz usług transportowych
d) przewodnicy miejscy i terenowi, kierownicy lokalnych organizacji turystycznych oraz biur podroży, zajmujących się turystyką przyjazdową, przedstawiciele zespołów artystycznych, środowisk twórczych lub grup rekonstrukcji historycznych
e) przedstawiciele miejscowych uczelni i szkół średnich, prowadzących zajęcia z zakresu turystyki, gastronomii, hotelarstwa,
f) inne osoby lub reprezentanci instytucji, które zdaniem zlecającego szkolenie mają lub mogą mieć związek z turystyką przyjazdową na terenie miasta i regionu

Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że efektem szkoleń jest nie tylko przyrost fachowej wiedzy uczestników i uzyskanie znajomości nowoczesnych mechanizmów budowania produktów w szeroko rozumianej turystyce kulturowej, ale intensyfikacja konkretnych działań w mieście lub regionie na rzecz poprawy jakości istniejącej oferty oraz jej lepszej promocji, przede wszystkim zaś konkretne podejmowanie działań na rzecz tworzenia brakujących, elementów oferty turystyczno-kulturowej, w tym tematycznych pakietów i eventów.

Bliższe informacje na temat szkolenia: biuro@kultour.pl lub tel.: 061 879 50 62